O noso traballo en programas de migración en 2018

Desde a oficina da Fundación Ronsel en Santiago de Compostela atendéronse, neste ano 2018, máis de 700 persoas e realizáronse máis de 3.000 atencións nos distintos programas de migración que inclúen servizos en distintos ámbitos: orientación e información sobre recursos, inclusión socio laboral e autoempleo, orientación xurídica, prospección laboral e formación, entre outros.
Así, as actuacións desempeñadas máis representativas foron a información e orientación básica sobre trámites e recursos, a atención xurídica, a formación e orientación para o emprego e a formación e a orientación para o autoempleo.
A nota máis característica, ao longo do periodo, foi o gran número de persoas venezolanas atendidas (algúns con esta nacionalidade, e outros tamén con nacionalidade española, e polo tanto emigrantes retornados) que fixo que a maioría das consultas e atencións realizadas refíranse, por unha banda, á posibilidade de solicitar protección internacional (procedemento, información de acceso, orientación social, normativa laboral e emprego, entre outras); e, por outra banda, consultas relacionadas con axudas e subvencións específicas para emigrantes retornados e a documentación necesaria para solicitalas e obtelas (en especial o certificado de emigrante retornado), así como o lugar de presentación das devanditas solicitudes, así como outras temáticas en materia de retorno para cidadanía española e familias mixtas (tarxeta de familiar de cidadán da UE). No entanto, hai que destacar, en canto á temática obxecto do asesoramiento, é que non é única para cada persoa, senón que a medida que se vai resolvendo un determinado problema socio xurídico, aparecen outros posteriores que son obxecto de consultas simultáneas ou sucesivas, por iso é moi importante dar unha resposta coordinada e integral
puidemos realizar máis de 170 intermediaciones laborais e lográronse 83 inserciones por conta allea e 6 por conta propia (autoempleo). Os sectores de actividades económicas máis representados foron hostelería, comercio, socio sanitario -coidados- e emprego doméstico.

Atendendo aos países de orixe, houbo moita diversidad, sendo os máis característicos os extracomunitarios de Venezuela, España, Colombia, Brasil, Perú, Arxentina, República Dominicana, Cuba e Uruguay.
En canto ao perfil destas persoas, a maior parte, foron estranxeiros, pero contabilízanse 229 persoas españolas (contémplase aquí a dobre nacionalidade) e 102 persoas foron emigrantes retornados.
Das persoas atendidas nos diferentes servizos, un 53% delas eran mulleres e un 47% homes.
En canto á idade, as maioritarias foron idades comprendidas entre 16 e 40 anos, é dicir, son persoas novas e con estudos universitarios.
Atendendo aos países de orixe, houbo moita diversidad, sendo os máis característicos os extracomunitarios, así os maioritarios podemos dicir que foron Venezuela, España, Colombia, Brasil, Perú, Arxentina, República Dominicana, Cuba e Uruguay.
Merece a pena apuntar que as consultas máis frecuentes en temáticas de orientación legal, referíronse primeramente á obtención inicial de autorizacións de residencia e traballo, seguidas de consultas sobre reagrupación familiar e asuntos de obtención de tarxeta de familiar da UE, solicitudes de asilo, temáticas en materia de retorno para cidadanía española, dúbidas sobre compatibilidad laboral e emprendimiento ou modificación e/ou renovación de autorizacións.
Quédannos moitos desafíos pendentes e, por conseguinte, moito traballo por facer.

Deixa un comentario