A Coruña, un centro comercial por cada tres kilómetros cuadrados

A Universidade da Coruña e Europe Direct, thumb centro oficial de información da Comisión Europea pertencente á Deputación da Coruña, cialis organizan o Foro “Xuventude en Movemento”.

O Foro Xuventude en Movemento susténtase sobre tres alicerces fundamentais para calquera estudante e/ou titulado/a: formación, viagra emprego e emprendemento. Ademais, completarase con actividades lúdicas e performances.

Este Foro celebrarase os días 16, 17 e 18 de outubro de 2012 no Campus de Elviña, A Coruña.


A Universidade da Coruña e Europe Direct, thumb centro oficial de información da Comisión Europea pertencente á Deputación da Coruña, cialis organizan o Foro “Xuventude en Movemento”.

O Foro Xuventude en Movemento susténtase sobre tres alicerces fundamentais para calquera estudante e/ou titulado/a: formación, viagra emprego e emprendemento. Ademais, completarase con actividades lúdicas e performances.

Este Foro celebrarase os días 16, 17 e 18 de outubro de 2012 no Campus de Elviña, A Coruña.


A Consellería de Traballo e Benestar beneficiará ata o 30 de decembro a máis de 1.300 persoas a través dos obradoiros de emprego, tadalafil no rx dentro dos seus programas mixtos de formación e emprego (máis de 1.100 alumnos e alumnas dos obradoiros de emprego e outros 200 que ocuparán os postos directivos de xestión e docencia). Na convocatoria deste ano, seek ailment o departamento autonómico destinará 8 millóns de euros en 2012 e máis de 2 millóns en 2013 a un total de 43 proxectos que teñen como obxectivo último acadar a inserción no mercado laboral da maioría destas persoas.

O Goberno galego espera que preto dun 70 por cento dos participantes cheguen á meta final deste programa, doctor a inserción real no mercado laboral. Esta previsión faise tendo en conta os resultados de ocupación laboral que recolle o Servizo Público de Emprego Estatal para estas accións concretas.

Estes programas mixtos de formación e emprego teñen unha dimensión triplo. Por unha banda, busca mellorar a empregabilidade dos traballadores ao ofrecerlles unha formación para o emprego en alternancia co desempeño dunha actividade real e produtiva de calidade, da man dos expertos que as imparten; por outro lado, ten unha notable utilidade social, xa que acada a realización de actuacións de mellora das dotacións públicas no ámbito local, que repercuten na mellora da calidade de vida e dos servizos para toda a sociedade; e, por último, estes programas permiten a colaboración institucional entre a Xunta e as entidades locais que promoven estas accións.

Os obradoiros de emprego destínanse aos colectivos de desempregados e desempregadas que teñen especiais dificultades de inserción no mercado laboral. Na selección dos alumnos participantes valorarase, de xeito preferente, as persoas desempregadas que teñan esgotadas as prestacións por desemprego, dada a complicada situación do mercado laboral.

Para poder participar nestes proxectos as persoas interesadas deben estar en situación de desemprego e inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia, ter 25 ou máis anos de idade. Finalmente deben cumprir tamén os requisitos establecidos para poder formalizar un contrato para a formación.

As persoas desempregadas participantes como alumnado traballador percibirán o Salario Mínimo Interprofesional, 641,40 euros ao mes durante os 6 meses que durarán estes proxectos.

A comisión de valoración deste ano aprobou un total de 43 proxectos. Nesta convocatoria as entidades promotoras debían contar no seu ámbito territorial cun mínimo de 500 persoas desempregadas. Requisito que non era de aplicación cando se asociaban, cando menos, tres concellos limítrofes para o desenvolvemento dun obradoiro de emprego, tratando de fomentar deste xeito a agrupación de concellos para que resultaran beneficiados un maior número deles. Os concellos favorecidos polo desenvolvemento deste programa son, en total, 75, ademais de seis mancomunidades.

Na valoración dos proxectos tivéronse en conta ata un total de 13 criterios: número de persoas desempregadas; ámbito xeográfico de actuación; perspectivas de emprego do colectivo participante; adaptabilidade do proxecto para a participación dos sectores sinalados como preferentes polo Servizo Público de Emprego de Galicia; carácter innovador do plan; a dedicación á implantación de servizos personalizados de carácter cotián; a calidade do proxecto e do plan formativo cara á obtención do certificado de profesionalidade; o ámbito de actuación superior ao municipal e as achegas da entidade promotora; a participación dos axentes económicos e sociais e o número de proxectos similares promovidos con anterioridade pola entidade solicitante, así como os seus resultados cualitativos e cuantitativos.

Contidos formativos
Todos os alumnos traballadores participantes, ademais da formación profesional para o emprego adecuada as esixencias dos certificados de profesionalidade durante toda a duración do proxecto, reciben orientación e asesoramento profesional, empresarial e laboral, as competencias clave cara á obtención, se é o caso, dos correspondentes certificados de profesionalidade, educación compensatoria: para os que non alcanzaran os obxectivos da ESO e módulos de seguridade e saúde no traballo, alfabetización informática, sensibilización medio ambiental e en igualdade de xénero.

As actividades que se realizan nos obradoiros teñen que ver coa recuperación ou promoción do patrimonio histórico, artístico, cultural ou natural. Tendo en conta as peculiaridades da situación demográfica galega e o envellecemento poboacional, especialidades como axuda a domicilio ou atención ás persoas dependentes son tamén moi demandadas.


A Universidade da Coruña e Europe Direct, thumb centro oficial de información da Comisión Europea pertencente á Deputación da Coruña, cialis organizan o Foro “Xuventude en Movemento”.

O Foro Xuventude en Movemento susténtase sobre tres alicerces fundamentais para calquera estudante e/ou titulado/a: formación, viagra emprego e emprendemento. Ademais, completarase con actividades lúdicas e performances.

Este Foro celebrarase os días 16, 17 e 18 de outubro de 2012 no Campus de Elviña, A Coruña.


A Consellería de Traballo e Benestar beneficiará ata o 30 de decembro a máis de 1.300 persoas a través dos obradoiros de emprego, tadalafil no rx dentro dos seus programas mixtos de formación e emprego (máis de 1.100 alumnos e alumnas dos obradoiros de emprego e outros 200 que ocuparán os postos directivos de xestión e docencia). Na convocatoria deste ano, seek ailment o departamento autonómico destinará 8 millóns de euros en 2012 e máis de 2 millóns en 2013 a un total de 43 proxectos que teñen como obxectivo último acadar a inserción no mercado laboral da maioría destas persoas.

O Goberno galego espera que preto dun 70 por cento dos participantes cheguen á meta final deste programa, doctor a inserción real no mercado laboral. Esta previsión faise tendo en conta os resultados de ocupación laboral que recolle o Servizo Público de Emprego Estatal para estas accións concretas.

Estes programas mixtos de formación e emprego teñen unha dimensión triplo. Por unha banda, busca mellorar a empregabilidade dos traballadores ao ofrecerlles unha formación para o emprego en alternancia co desempeño dunha actividade real e produtiva de calidade, da man dos expertos que as imparten; por outro lado, ten unha notable utilidade social, xa que acada a realización de actuacións de mellora das dotacións públicas no ámbito local, que repercuten na mellora da calidade de vida e dos servizos para toda a sociedade; e, por último, estes programas permiten a colaboración institucional entre a Xunta e as entidades locais que promoven estas accións.

Os obradoiros de emprego destínanse aos colectivos de desempregados e desempregadas que teñen especiais dificultades de inserción no mercado laboral. Na selección dos alumnos participantes valorarase, de xeito preferente, as persoas desempregadas que teñan esgotadas as prestacións por desemprego, dada a complicada situación do mercado laboral.

Para poder participar nestes proxectos as persoas interesadas deben estar en situación de desemprego e inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia, ter 25 ou máis anos de idade. Finalmente deben cumprir tamén os requisitos establecidos para poder formalizar un contrato para a formación.

As persoas desempregadas participantes como alumnado traballador percibirán o Salario Mínimo Interprofesional, 641,40 euros ao mes durante os 6 meses que durarán estes proxectos.

A comisión de valoración deste ano aprobou un total de 43 proxectos. Nesta convocatoria as entidades promotoras debían contar no seu ámbito territorial cun mínimo de 500 persoas desempregadas. Requisito que non era de aplicación cando se asociaban, cando menos, tres concellos limítrofes para o desenvolvemento dun obradoiro de emprego, tratando de fomentar deste xeito a agrupación de concellos para que resultaran beneficiados un maior número deles. Os concellos favorecidos polo desenvolvemento deste programa son, en total, 75, ademais de seis mancomunidades.

Na valoración dos proxectos tivéronse en conta ata un total de 13 criterios: número de persoas desempregadas; ámbito xeográfico de actuación; perspectivas de emprego do colectivo participante; adaptabilidade do proxecto para a participación dos sectores sinalados como preferentes polo Servizo Público de Emprego de Galicia; carácter innovador do plan; a dedicación á implantación de servizos personalizados de carácter cotián; a calidade do proxecto e do plan formativo cara á obtención do certificado de profesionalidade; o ámbito de actuación superior ao municipal e as achegas da entidade promotora; a participación dos axentes económicos e sociais e o número de proxectos similares promovidos con anterioridade pola entidade solicitante, así como os seus resultados cualitativos e cuantitativos.

Contidos formativos
Todos os alumnos traballadores participantes, ademais da formación profesional para o emprego adecuada as esixencias dos certificados de profesionalidade durante toda a duración do proxecto, reciben orientación e asesoramento profesional, empresarial e laboral, as competencias clave cara á obtención, se é o caso, dos correspondentes certificados de profesionalidade, educación compensatoria: para os que non alcanzaran os obxectivos da ESO e módulos de seguridade e saúde no traballo, alfabetización informática, sensibilización medio ambiental e en igualdade de xénero.

As actividades que se realizan nos obradoiros teñen que ver coa recuperación ou promoción do patrimonio histórico, artístico, cultural ou natural. Tendo en conta as peculiaridades da situación demográfica galega e o envellecemento poboacional, especialidades como axuda a domicilio ou atención ás persoas dependentes son tamén moi demandadas.


A Consellería de Traballo e Benestar beneficiará ata o 30 de decembro a máis de 1.300 persoas a través dos obradoiros de emprego, ailment dentro dos seus programas mixtos de formación e emprego (máis de 1.100 alumnos e alumnas dos obradoiros de emprego e outros 200 que ocuparán os postos directivos de xestión e docencia). Na convocatoria deste ano, o departamento autonómico destinará 8 millóns de euros en 2012 e máis de 2 millóns en 2013 a un total de 43 proxectos que teñen como obxectivo último acadar a inserción no mercado laboral da maioría destas persoas.

O Goberno galego espera que preto dun 70 por cento dos participantes cheguen á meta final deste programa, a inserción real no mercado laboral. Esta previsión faise tendo en conta os resultados de ocupación laboral que recolle o Servizo Público de Emprego Estatal para estas accións concretas.

Estes programas mixtos de formación e emprego teñen unha dimensión triplo. Por unha banda, busca mellorar a empregabilidade dos traballadores ao ofrecerlles unha formación para o emprego en alternancia co desempeño dunha actividade real e produtiva de calidade, da man dos expertos que as imparten; por outro lado, ten unha notable utilidade social, xa que acada a realización de actuacións de mellora das dotacións públicas no ámbito local, que repercuten na mellora da calidade de vida e dos servizos para toda a sociedade; e, por último, estes programas permiten a colaboración institucional entre a Xunta e as entidades locais que promoven estas accións.

Os obradoiros de emprego destínanse aos colectivos de desempregados e desempregadas que teñen especiais dificultades de inserción no mercado laboral. Na selección dos alumnos participantes valorarase, de xeito preferente, as persoas desempregadas que teñan esgotadas as prestacións por desemprego, dada a complicada situación do mercado laboral.

Para poder participar nestes proxectos as persoas interesadas deben estar en situación de desemprego e inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia, ter 25 ou máis anos de idade. Finalmente deben cumprir tamén os requisitos establecidos para poder formalizar un contrato para a formación.

As persoas desempregadas participantes como alumnado traballador percibirán o Salario Mínimo Interprofesional, 641,40 euros ao mes durante os 6 meses que durarán estes proxectos.

A comisión de valoración deste ano aprobou un total de 43 proxectos. Nesta convocatoria as entidades promotoras debían contar no seu ámbito territorial cun mínimo de 500 persoas desempregadas. Requisito que non era de aplicación cando se asociaban, cando menos, tres concellos limítrofes para o desenvolvemento dun obradoiro de emprego, tratando de fomentar deste xeito a agrupación de concellos para que resultaran beneficiados un maior número deles. Os concellos favorecidos polo desenvolvemento deste programa son, en total, 75, ademais de seis mancomunidades.

Na valoración dos proxectos tivéronse en conta ata un total de 13 criterios: número de persoas desempregadas; ámbito xeográfico de actuación; perspectivas de emprego do colectivo participante; adaptabilidade do proxecto para a participación dos sectores sinalados como preferentes polo Servizo Público de Emprego de Galicia; carácter innovador do plan; a dedicación á implantación de servizos personalizados de carácter cotián; a calidade do proxecto e do plan formativo cara á obtención do certificado de profesionalidade; o ámbito de actuación superior ao municipal e as achegas da entidade promotora; a participación dos axentes económicos e sociais e o número de proxectos similares promovidos con anterioridade pola entidade solicitante, así como os seus resultados cualitativos e cuantitativos.

Contidos formativos
Todos os alumnos traballadores participantes, ademais da formación profesional para o emprego adecuada as esixencias dos certificados de profesionalidade durante toda a duración do proxecto, reciben orientación e asesoramento profesional, empresarial e laboral, as competencias clave cara á obtención, se é o caso, dos correspondentes certificados de profesionalidade, educación compensatoria: para os que non alcanzaran os obxectivos da ESO e módulos de seguridade e saúde no traballo, alfabetización informática, sensibilización medio ambiental e en igualdade de xénero.

As actividades que se realizan nos obradoiros teñen que ver coa recuperación ou promoción do patrimonio histórico, artístico, cultural ou natural. Tendo en conta as peculiaridades da situación demográfica galega e o envellecemento poboacional, especialidades como axuda a domicilio ou atención ás persoas dependentes son tamén moi demandadas.


A Universidade da Coruña e Europe Direct, thumb centro oficial de información da Comisión Europea pertencente á Deputación da Coruña, cialis organizan o Foro “Xuventude en Movemento”.

O Foro Xuventude en Movemento susténtase sobre tres alicerces fundamentais para calquera estudante e/ou titulado/a: formación, viagra emprego e emprendemento. Ademais, completarase con actividades lúdicas e performances.

Este Foro celebrarase os días 16, 17 e 18 de outubro de 2012 no Campus de Elviña, A Coruña.


A Consellería de Traballo e Benestar beneficiará ata o 30 de decembro a máis de 1.300 persoas a través dos obradoiros de emprego, tadalafil no rx dentro dos seus programas mixtos de formación e emprego (máis de 1.100 alumnos e alumnas dos obradoiros de emprego e outros 200 que ocuparán os postos directivos de xestión e docencia). Na convocatoria deste ano, seek ailment o departamento autonómico destinará 8 millóns de euros en 2012 e máis de 2 millóns en 2013 a un total de 43 proxectos que teñen como obxectivo último acadar a inserción no mercado laboral da maioría destas persoas.

O Goberno galego espera que preto dun 70 por cento dos participantes cheguen á meta final deste programa, doctor a inserción real no mercado laboral. Esta previsión faise tendo en conta os resultados de ocupación laboral que recolle o Servizo Público de Emprego Estatal para estas accións concretas.

Estes programas mixtos de formación e emprego teñen unha dimensión triplo. Por unha banda, busca mellorar a empregabilidade dos traballadores ao ofrecerlles unha formación para o emprego en alternancia co desempeño dunha actividade real e produtiva de calidade, da man dos expertos que as imparten; por outro lado, ten unha notable utilidade social, xa que acada a realización de actuacións de mellora das dotacións públicas no ámbito local, que repercuten na mellora da calidade de vida e dos servizos para toda a sociedade; e, por último, estes programas permiten a colaboración institucional entre a Xunta e as entidades locais que promoven estas accións.

Os obradoiros de emprego destínanse aos colectivos de desempregados e desempregadas que teñen especiais dificultades de inserción no mercado laboral. Na selección dos alumnos participantes valorarase, de xeito preferente, as persoas desempregadas que teñan esgotadas as prestacións por desemprego, dada a complicada situación do mercado laboral.

Para poder participar nestes proxectos as persoas interesadas deben estar en situación de desemprego e inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia, ter 25 ou máis anos de idade. Finalmente deben cumprir tamén os requisitos establecidos para poder formalizar un contrato para a formación.

As persoas desempregadas participantes como alumnado traballador percibirán o Salario Mínimo Interprofesional, 641,40 euros ao mes durante os 6 meses que durarán estes proxectos.

A comisión de valoración deste ano aprobou un total de 43 proxectos. Nesta convocatoria as entidades promotoras debían contar no seu ámbito territorial cun mínimo de 500 persoas desempregadas. Requisito que non era de aplicación cando se asociaban, cando menos, tres concellos limítrofes para o desenvolvemento dun obradoiro de emprego, tratando de fomentar deste xeito a agrupación de concellos para que resultaran beneficiados un maior número deles. Os concellos favorecidos polo desenvolvemento deste programa son, en total, 75, ademais de seis mancomunidades.

Na valoración dos proxectos tivéronse en conta ata un total de 13 criterios: número de persoas desempregadas; ámbito xeográfico de actuación; perspectivas de emprego do colectivo participante; adaptabilidade do proxecto para a participación dos sectores sinalados como preferentes polo Servizo Público de Emprego de Galicia; carácter innovador do plan; a dedicación á implantación de servizos personalizados de carácter cotián; a calidade do proxecto e do plan formativo cara á obtención do certificado de profesionalidade; o ámbito de actuación superior ao municipal e as achegas da entidade promotora; a participación dos axentes económicos e sociais e o número de proxectos similares promovidos con anterioridade pola entidade solicitante, así como os seus resultados cualitativos e cuantitativos.

Contidos formativos
Todos os alumnos traballadores participantes, ademais da formación profesional para o emprego adecuada as esixencias dos certificados de profesionalidade durante toda a duración do proxecto, reciben orientación e asesoramento profesional, empresarial e laboral, as competencias clave cara á obtención, se é o caso, dos correspondentes certificados de profesionalidade, educación compensatoria: para os que non alcanzaran os obxectivos da ESO e módulos de seguridade e saúde no traballo, alfabetización informática, sensibilización medio ambiental e en igualdade de xénero.

As actividades que se realizan nos obradoiros teñen que ver coa recuperación ou promoción do patrimonio histórico, artístico, cultural ou natural. Tendo en conta as peculiaridades da situación demográfica galega e o envellecemento poboacional, especialidades como axuda a domicilio ou atención ás persoas dependentes son tamén moi demandadas.


A Consellería de Traballo e Benestar beneficiará ata o 30 de decembro a máis de 1.300 persoas a través dos obradoiros de emprego, ailment dentro dos seus programas mixtos de formación e emprego (máis de 1.100 alumnos e alumnas dos obradoiros de emprego e outros 200 que ocuparán os postos directivos de xestión e docencia). Na convocatoria deste ano, o departamento autonómico destinará 8 millóns de euros en 2012 e máis de 2 millóns en 2013 a un total de 43 proxectos que teñen como obxectivo último acadar a inserción no mercado laboral da maioría destas persoas.

O Goberno galego espera que preto dun 70 por cento dos participantes cheguen á meta final deste programa, a inserción real no mercado laboral. Esta previsión faise tendo en conta os resultados de ocupación laboral que recolle o Servizo Público de Emprego Estatal para estas accións concretas.

Estes programas mixtos de formación e emprego teñen unha dimensión triplo. Por unha banda, busca mellorar a empregabilidade dos traballadores ao ofrecerlles unha formación para o emprego en alternancia co desempeño dunha actividade real e produtiva de calidade, da man dos expertos que as imparten; por outro lado, ten unha notable utilidade social, xa que acada a realización de actuacións de mellora das dotacións públicas no ámbito local, que repercuten na mellora da calidade de vida e dos servizos para toda a sociedade; e, por último, estes programas permiten a colaboración institucional entre a Xunta e as entidades locais que promoven estas accións.

Os obradoiros de emprego destínanse aos colectivos de desempregados e desempregadas que teñen especiais dificultades de inserción no mercado laboral. Na selección dos alumnos participantes valorarase, de xeito preferente, as persoas desempregadas que teñan esgotadas as prestacións por desemprego, dada a complicada situación do mercado laboral.

Para poder participar nestes proxectos as persoas interesadas deben estar en situación de desemprego e inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia, ter 25 ou máis anos de idade. Finalmente deben cumprir tamén os requisitos establecidos para poder formalizar un contrato para a formación.

As persoas desempregadas participantes como alumnado traballador percibirán o Salario Mínimo Interprofesional, 641,40 euros ao mes durante os 6 meses que durarán estes proxectos.

A comisión de valoración deste ano aprobou un total de 43 proxectos. Nesta convocatoria as entidades promotoras debían contar no seu ámbito territorial cun mínimo de 500 persoas desempregadas. Requisito que non era de aplicación cando se asociaban, cando menos, tres concellos limítrofes para o desenvolvemento dun obradoiro de emprego, tratando de fomentar deste xeito a agrupación de concellos para que resultaran beneficiados un maior número deles. Os concellos favorecidos polo desenvolvemento deste programa son, en total, 75, ademais de seis mancomunidades.

Na valoración dos proxectos tivéronse en conta ata un total de 13 criterios: número de persoas desempregadas; ámbito xeográfico de actuación; perspectivas de emprego do colectivo participante; adaptabilidade do proxecto para a participación dos sectores sinalados como preferentes polo Servizo Público de Emprego de Galicia; carácter innovador do plan; a dedicación á implantación de servizos personalizados de carácter cotián; a calidade do proxecto e do plan formativo cara á obtención do certificado de profesionalidade; o ámbito de actuación superior ao municipal e as achegas da entidade promotora; a participación dos axentes económicos e sociais e o número de proxectos similares promovidos con anterioridade pola entidade solicitante, así como os seus resultados cualitativos e cuantitativos.

Contidos formativos
Todos os alumnos traballadores participantes, ademais da formación profesional para o emprego adecuada as esixencias dos certificados de profesionalidade durante toda a duración do proxecto, reciben orientación e asesoramento profesional, empresarial e laboral, as competencias clave cara á obtención, se é o caso, dos correspondentes certificados de profesionalidade, educación compensatoria: para os que non alcanzaran os obxectivos da ESO e módulos de seguridade e saúde no traballo, alfabetización informática, sensibilización medio ambiental e en igualdade de xénero.

As actividades que se realizan nos obradoiros teñen que ver coa recuperación ou promoción do patrimonio histórico, artístico, cultural ou natural. Tendo en conta as peculiaridades da situación demográfica galega e o envellecemento poboacional, especialidades como axuda a domicilio ou atención ás persoas dependentes son tamén moi demandadas.


El desarrollo, medicine implantación y gestión de superficies comerciales en el ayuntamiento de A Coruña ha sido espectacular en estos años. ¿Os acordáis cuándo llegó el Corte Inglés? Marineda City, Los Rosales, Cuatro Caminos, Dolce Vita, Espacio Coruña, Centro de Ocio, Boulevard del Papagayo, etc.

Os pedimos un análisis crítico constructivo, sobre el efecto que en vuestra opinión personal ha tenido el desarrollo de grandes superficies sobre la dinámica económica de la ciudad de A Coruña y área metropolitana: empleo, movilidad, patrones de consumo, comercio de proximidad, etc.

Pero, hagámoslo de forma profesional, como verdaderos analistas de mercado. La herramienta, como no, el análisis DAFO.

? ¿Qué elementos positivos en el presente y en futuro generan y generarán las grandes superficies comerciales en A Coruña y área metropolitana?

? ¿Qué elementos negativos generan y generarán los centros comerciales en A Coruña y área metropolitana?


VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: +1 (from 1 vote)

Máis de 1.300 desempregados beneficiaranse dos 43 obradoiros de emprego que se porán en funcionamento este trimestre

A Universidade da Coruña e Europe Direct, thumb centro oficial de información da Comisión Europea pertencente á Deputación da Coruña, cialis organizan o Foro “Xuventude en Movemento”.

O Foro Xuventude en Movemento susténtase sobre tres alicerces fundamentais para calquera estudante e/ou titulado/a: formación, viagra emprego e emprendemento. Ademais, completarase con actividades lúdicas e performances.

Este Foro celebrarase os días 16, 17 e 18 de outubro de 2012 no Campus de Elviña, A Coruña.


A Universidade da Coruña e Europe Direct, thumb centro oficial de información da Comisión Europea pertencente á Deputación da Coruña, cialis organizan o Foro “Xuventude en Movemento”.

O Foro Xuventude en Movemento susténtase sobre tres alicerces fundamentais para calquera estudante e/ou titulado/a: formación, viagra emprego e emprendemento. Ademais, completarase con actividades lúdicas e performances.

Este Foro celebrarase os días 16, 17 e 18 de outubro de 2012 no Campus de Elviña, A Coruña.


A Consellería de Traballo e Benestar beneficiará ata o 30 de decembro a máis de 1.300 persoas a través dos obradoiros de emprego, tadalafil no rx dentro dos seus programas mixtos de formación e emprego (máis de 1.100 alumnos e alumnas dos obradoiros de emprego e outros 200 que ocuparán os postos directivos de xestión e docencia). Na convocatoria deste ano, seek ailment o departamento autonómico destinará 8 millóns de euros en 2012 e máis de 2 millóns en 2013 a un total de 43 proxectos que teñen como obxectivo último acadar a inserción no mercado laboral da maioría destas persoas.

O Goberno galego espera que preto dun 70 por cento dos participantes cheguen á meta final deste programa, doctor a inserción real no mercado laboral. Esta previsión faise tendo en conta os resultados de ocupación laboral que recolle o Servizo Público de Emprego Estatal para estas accións concretas.

Estes programas mixtos de formación e emprego teñen unha dimensión triplo. Por unha banda, busca mellorar a empregabilidade dos traballadores ao ofrecerlles unha formación para o emprego en alternancia co desempeño dunha actividade real e produtiva de calidade, da man dos expertos que as imparten; por outro lado, ten unha notable utilidade social, xa que acada a realización de actuacións de mellora das dotacións públicas no ámbito local, que repercuten na mellora da calidade de vida e dos servizos para toda a sociedade; e, por último, estes programas permiten a colaboración institucional entre a Xunta e as entidades locais que promoven estas accións.

Os obradoiros de emprego destínanse aos colectivos de desempregados e desempregadas que teñen especiais dificultades de inserción no mercado laboral. Na selección dos alumnos participantes valorarase, de xeito preferente, as persoas desempregadas que teñan esgotadas as prestacións por desemprego, dada a complicada situación do mercado laboral.

Para poder participar nestes proxectos as persoas interesadas deben estar en situación de desemprego e inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia, ter 25 ou máis anos de idade. Finalmente deben cumprir tamén os requisitos establecidos para poder formalizar un contrato para a formación.

As persoas desempregadas participantes como alumnado traballador percibirán o Salario Mínimo Interprofesional, 641,40 euros ao mes durante os 6 meses que durarán estes proxectos.

A comisión de valoración deste ano aprobou un total de 43 proxectos. Nesta convocatoria as entidades promotoras debían contar no seu ámbito territorial cun mínimo de 500 persoas desempregadas. Requisito que non era de aplicación cando se asociaban, cando menos, tres concellos limítrofes para o desenvolvemento dun obradoiro de emprego, tratando de fomentar deste xeito a agrupación de concellos para que resultaran beneficiados un maior número deles. Os concellos favorecidos polo desenvolvemento deste programa son, en total, 75, ademais de seis mancomunidades.

Na valoración dos proxectos tivéronse en conta ata un total de 13 criterios: número de persoas desempregadas; ámbito xeográfico de actuación; perspectivas de emprego do colectivo participante; adaptabilidade do proxecto para a participación dos sectores sinalados como preferentes polo Servizo Público de Emprego de Galicia; carácter innovador do plan; a dedicación á implantación de servizos personalizados de carácter cotián; a calidade do proxecto e do plan formativo cara á obtención do certificado de profesionalidade; o ámbito de actuación superior ao municipal e as achegas da entidade promotora; a participación dos axentes económicos e sociais e o número de proxectos similares promovidos con anterioridade pola entidade solicitante, así como os seus resultados cualitativos e cuantitativos.

Contidos formativos
Todos os alumnos traballadores participantes, ademais da formación profesional para o emprego adecuada as esixencias dos certificados de profesionalidade durante toda a duración do proxecto, reciben orientación e asesoramento profesional, empresarial e laboral, as competencias clave cara á obtención, se é o caso, dos correspondentes certificados de profesionalidade, educación compensatoria: para os que non alcanzaran os obxectivos da ESO e módulos de seguridade e saúde no traballo, alfabetización informática, sensibilización medio ambiental e en igualdade de xénero.

As actividades que se realizan nos obradoiros teñen que ver coa recuperación ou promoción do patrimonio histórico, artístico, cultural ou natural. Tendo en conta as peculiaridades da situación demográfica galega e o envellecemento poboacional, especialidades como axuda a domicilio ou atención ás persoas dependentes son tamén moi demandadas.


VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

Ronsel no Foro Xuventude en Movemento

Comenzamos octubre a pleno rendimiento emprendedor. Acompañados de nuestro grupo de creación de empresas, no rx el próximo viernes visitaremos, about it
como es habitual por estas fechas cada año, decease el vivero de empresas del Iglesiario en A Grela.

Estas actividades formativas outdoor tienen como objetivo complementar las sesiones de aula y descubrir espacios emprendedores para acompañar los procesos iniciales de nuestros alumnos y alumnas.

Y el próximo día 18, Ronsel en Xuventude en Movemento. Feliz Octubre.

Comenzamos octubre a pleno rendimiento emprendedor. Acompañados de nuestro grupo de creación de empresas, no rx el próximo viernes visitaremos, about it
como es habitual por estas fechas cada año, decease el vivero de empresas del Iglesiario en A Grela.

Estas actividades formativas outdoor tienen como objetivo complementar las sesiones de aula y descubrir espacios emprendedores para acompañar los procesos iniciales de nuestros alumnos y alumnas.

Y el próximo día 18, Ronsel en Xuventude en Movemento. Feliz Octubre.

Mañana sábado, prostate order día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, viagra sale buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.


Comenzamos octubre a pleno rendimiento emprendedor. Acompañados de nuestro grupo de creación de empresas, no rx el próximo viernes visitaremos, about it
como es habitual por estas fechas cada año, decease el vivero de empresas del Iglesiario en A Grela.

Estas actividades formativas outdoor tienen como objetivo complementar las sesiones de aula y descubrir espacios emprendedores para acompañar los procesos iniciales de nuestros alumnos y alumnas.

Y el próximo día 18, Ronsel en Xuventude en Movemento. Feliz Octubre.

Mañana sábado, prostate order día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, viagra sale buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.


Mañana sábado, prostate día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, seek buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Comenzamos octubre a pleno rendimiento emprendedor. Acompañados de nuestro grupo de creación de empresas, no rx el próximo viernes visitaremos, about it
como es habitual por estas fechas cada año, decease el vivero de empresas del Iglesiario en A Grela.

Estas actividades formativas outdoor tienen como objetivo complementar las sesiones de aula y descubrir espacios emprendedores para acompañar los procesos iniciales de nuestros alumnos y alumnas.

Y el próximo día 18, Ronsel en Xuventude en Movemento. Feliz Octubre.

Mañana sábado, prostate order día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, viagra sale buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.


Mañana sábado, prostate día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, seek buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Mañana sábado, pilule día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, viagra buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Comenzamos octubre a pleno rendimiento emprendedor. Acompañados de nuestro grupo de creación de empresas, no rx el próximo viernes visitaremos, about it
como es habitual por estas fechas cada año, decease el vivero de empresas del Iglesiario en A Grela.

Estas actividades formativas outdoor tienen como objetivo complementar las sesiones de aula y descubrir espacios emprendedores para acompañar los procesos iniciales de nuestros alumnos y alumnas.

Y el próximo día 18, Ronsel en Xuventude en Movemento. Feliz Octubre.

Mañana sábado, prostate order día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, viagra sale buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.


Mañana sábado, prostate día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, seek buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Mañana sábado, pilule día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, viagra buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Mañana sábado, case día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, viagra buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Comenzamos octubre a pleno rendimiento emprendedor. Acompañados de nuestro grupo de creación de empresas, no rx el próximo viernes visitaremos, about it
como es habitual por estas fechas cada año, decease el vivero de empresas del Iglesiario en A Grela.

Estas actividades formativas outdoor tienen como objetivo complementar las sesiones de aula y descubrir espacios emprendedores para acompañar los procesos iniciales de nuestros alumnos y alumnas.

Y el próximo día 18, Ronsel en Xuventude en Movemento. Feliz Octubre.

Mañana sábado, prostate order día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, viagra sale buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.


Mañana sábado, prostate día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, seek buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Mañana sábado, pilule día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, viagra buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Mañana sábado, case día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, viagra buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Mañana sábado, treatment día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, sales buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Comenzamos octubre a pleno rendimiento emprendedor. Acompañados de nuestro grupo de creación de empresas, no rx el próximo viernes visitaremos, about it
como es habitual por estas fechas cada año, decease el vivero de empresas del Iglesiario en A Grela.

Estas actividades formativas outdoor tienen como objetivo complementar las sesiones de aula y descubrir espacios emprendedores para acompañar los procesos iniciales de nuestros alumnos y alumnas.

Y el próximo día 18, Ronsel en Xuventude en Movemento. Feliz Octubre.

Mañana sábado, prostate order día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, viagra sale buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.


Mañana sábado, prostate día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, seek buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Mañana sábado, pilule día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, viagra buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Mañana sábado, case día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, viagra buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Mañana sábado, treatment día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, sales buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Mañana sábado, order día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, sovaldi sale buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Comenzamos octubre a pleno rendimiento emprendedor. Acompañados de nuestro grupo de creación de empresas, no rx el próximo viernes visitaremos, about it
como es habitual por estas fechas cada año, decease el vivero de empresas del Iglesiario en A Grela.

Estas actividades formativas outdoor tienen como objetivo complementar las sesiones de aula y descubrir espacios emprendedores para acompañar los procesos iniciales de nuestros alumnos y alumnas.

Y el próximo día 18, Ronsel en Xuventude en Movemento. Feliz Octubre.

Mañana sábado, prostate order día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, viagra sale buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.


Mañana sábado, prostate día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, seek buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Mañana sábado, pilule día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, viagra buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Mañana sábado, case día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, viagra buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Mañana sábado, treatment día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, sales buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Mañana sábado, order día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, sovaldi sale buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Desde la Fundación Ronsel seguimos trabajando en el programa EMPRENDEDORES EN RED. Iniciativa que Red Emplealia desarrolla por segundo año consecutivo, sovaldi sale basándose en los resultados de la ejecución del proyecto en 2011 subvencionado por el INJUVE, para continuar apoyando el emprendimiento juvenil a través del intercambio de experiencias.


En A Coruña, y desde la Fundación Ronsel,  ponemos a disposición de los jóvenes emprendedores un espacio físico donde puedan reunirse, presentar sus proyectos y necesidades, y el  espacio virtual donde puedan compartir recursos, anuncios, informaciones, etc.

Para participar en los eventos que se organizarán durante el último cuatrimestre 2012, pueden contactar con Ronsel a través de correo electrónico: info@fundacionronsel.orgComenzamos octubre a pleno rendimiento emprendedor. Acompañados de nuestro grupo de creación de empresas, no rx el próximo viernes visitaremos, about it
como es habitual por estas fechas cada año, decease el vivero de empresas del Iglesiario en A Grela.

Estas actividades formativas outdoor tienen como objetivo complementar las sesiones de aula y descubrir espacios emprendedores para acompañar los procesos iniciales de nuestros alumnos y alumnas.

Y el próximo día 18, Ronsel en Xuventude en Movemento. Feliz Octubre.

Mañana sábado, prostate order día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, viagra sale buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.


Mañana sábado, prostate día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, seek buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Mañana sábado, pilule día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, viagra buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Mañana sábado, case día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, viagra buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Mañana sábado, treatment día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, sales buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Mañana sábado, order día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, sovaldi sale buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Desde la Fundación Ronsel seguimos trabajando en el programa EMPRENDEDORES EN RED. Iniciativa que Red Emplealia desarrolla por segundo año consecutivo, sovaldi sale basándose en los resultados de la ejecución del proyecto en 2011 subvencionado por el INJUVE, para continuar apoyando el emprendimiento juvenil a través del intercambio de experiencias.


En A Coruña, y desde la Fundación Ronsel,  ponemos a disposición de los jóvenes emprendedores un espacio físico donde puedan reunirse, presentar sus proyectos y necesidades, y el  espacio virtual donde puedan compartir recursos, anuncios, informaciones, etc.

Para participar en los eventos que se organizarán durante el último cuatrimestre 2012, pueden contactar con Ronsel a través de correo electrónico: info@fundacionronsel.orgDesde la Fundación Ronsel seguimos trabajando en el programa EMPRENDEDORES EN RED. Iniciativa que Red Emplealia desarrolla por segundo año consecutivo, find basándose en los resultados de la ejecución del proyecto en 2011 subvencionado por el INJUVE, malady para continuar apoyando el emprendimiento juvenil a través del intercambio de experiencias.

En A Coruña, y desde la Fundación Ronsel,  ponemos a disposición de los jóvenes emprendedores un espacio físico donde puedan reunirse, presentar sus proyectos y necesidades, y el  espacio virtual donde puedan compartir recursos, anuncios, informaciones, etc.

Comenzamos octubre a pleno rendimiento emprendedor. Acompañados de nuestro grupo de creación de empresas, no rx el próximo viernes visitaremos, about it
como es habitual por estas fechas cada año, decease el vivero de empresas del Iglesiario en A Grela.

Estas actividades formativas outdoor tienen como objetivo complementar las sesiones de aula y descubrir espacios emprendedores para acompañar los procesos iniciales de nuestros alumnos y alumnas.

Y el próximo día 18, Ronsel en Xuventude en Movemento. Feliz Octubre.

Mañana sábado, prostate order día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, viagra sale buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.


Mañana sábado, prostate día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, seek buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Mañana sábado, pilule día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, viagra buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Mañana sábado, case día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, viagra buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Mañana sábado, treatment día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, sales buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Mañana sábado, order día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, sovaldi sale buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Desde la Fundación Ronsel seguimos trabajando en el programa EMPRENDEDORES EN RED. Iniciativa que Red Emplealia desarrolla por segundo año consecutivo, sovaldi sale basándose en los resultados de la ejecución del proyecto en 2011 subvencionado por el INJUVE, para continuar apoyando el emprendimiento juvenil a través del intercambio de experiencias.


En A Coruña, y desde la Fundación Ronsel,  ponemos a disposición de los jóvenes emprendedores un espacio físico donde puedan reunirse, presentar sus proyectos y necesidades, y el  espacio virtual donde puedan compartir recursos, anuncios, informaciones, etc.

Para participar en los eventos que se organizarán durante el último cuatrimestre 2012, pueden contactar con Ronsel a través de correo electrónico: info@fundacionronsel.orgDesde la Fundación Ronsel seguimos trabajando en el programa EMPRENDEDORES EN RED. Iniciativa que Red Emplealia desarrolla por segundo año consecutivo, find basándose en los resultados de la ejecución del proyecto en 2011 subvencionado por el INJUVE, malady para continuar apoyando el emprendimiento juvenil a través del intercambio de experiencias.

En A Coruña, y desde la Fundación Ronsel,  ponemos a disposición de los jóvenes emprendedores un espacio físico donde puedan reunirse, presentar sus proyectos y necesidades, y el  espacio virtual donde puedan compartir recursos, anuncios, informaciones, etc.
Desde la Fundación Ronsel seguimos trabajando en el programa EMPRENDEDORES EN RED. Iniciativa que Red Emplealia desarrolla por segundo año consecutivo, treat basándose en los resultados de la ejecución del proyecto en 2011 subvencionado por el INJUVE, viagra para continuar apoyando el emprendimiento juvenil a través del intercambio de experiencias.

En A Coruña, y desde la Fundación Ronsel,  ponemos a disposición de los jóvenes emprendedores un espacio físico donde puedan reunirse, presentar sus proyectos y necesidades, y el  espacio virtual donde puedan compartir recursos, anuncios, informaciones, etc.

Comenzamos octubre a pleno rendimiento emprendedor. Acompañados de nuestro grupo de creación de empresas, no rx el próximo viernes visitaremos, about it
como es habitual por estas fechas cada año, decease el vivero de empresas del Iglesiario en A Grela.

Estas actividades formativas outdoor tienen como objetivo complementar las sesiones de aula y descubrir espacios emprendedores para acompañar los procesos iniciales de nuestros alumnos y alumnas.

Y el próximo día 18, Ronsel en Xuventude en Movemento. Feliz Octubre.

Mañana sábado, prostate order día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, viagra sale buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.


Mañana sábado, prostate día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, seek buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Mañana sábado, pilule día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, viagra buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Mañana sábado, case día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, viagra buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Mañana sábado, treatment día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, sales buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Mañana sábado, order día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, sovaldi sale buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Desde la Fundación Ronsel seguimos trabajando en el programa EMPRENDEDORES EN RED. Iniciativa que Red Emplealia desarrolla por segundo año consecutivo, sovaldi sale basándose en los resultados de la ejecución del proyecto en 2011 subvencionado por el INJUVE, para continuar apoyando el emprendimiento juvenil a través del intercambio de experiencias.


En A Coruña, y desde la Fundación Ronsel,  ponemos a disposición de los jóvenes emprendedores un espacio físico donde puedan reunirse, presentar sus proyectos y necesidades, y el  espacio virtual donde puedan compartir recursos, anuncios, informaciones, etc.

Para participar en los eventos que se organizarán durante el último cuatrimestre 2012, pueden contactar con Ronsel a través de correo electrónico: info@fundacionronsel.orgDesde la Fundación Ronsel seguimos trabajando en el programa EMPRENDEDORES EN RED. Iniciativa que Red Emplealia desarrolla por segundo año consecutivo, find basándose en los resultados de la ejecución del proyecto en 2011 subvencionado por el INJUVE, malady para continuar apoyando el emprendimiento juvenil a través del intercambio de experiencias.

En A Coruña, y desde la Fundación Ronsel,  ponemos a disposición de los jóvenes emprendedores un espacio físico donde puedan reunirse, presentar sus proyectos y necesidades, y el  espacio virtual donde puedan compartir recursos, anuncios, informaciones, etc.
Desde la Fundación Ronsel seguimos trabajando en el programa EMPRENDEDORES EN RED. Iniciativa que Red Emplealia desarrolla por segundo año consecutivo, treat basándose en los resultados de la ejecución del proyecto en 2011 subvencionado por el INJUVE, viagra para continuar apoyando el emprendimiento juvenil a través del intercambio de experiencias.

En A Coruña, y desde la Fundación Ronsel,  ponemos a disposición de los jóvenes emprendedores un espacio físico donde puedan reunirse, presentar sus proyectos y necesidades, y el  espacio virtual donde puedan compartir recursos, anuncios, informaciones, etc.

Desde la Fundación Ronsel seguimos trabajando en el programa EMPRENDEDORES EN RED. Iniciativa que Red Emplealia desarrolla por segundo año consecutivo, hospital basándose en los resultados de la ejecución del proyecto en 2011 subvencionado por el INJUVE, para continuar apoyando el emprendimiento juvenil a través del intercambio de experiencias.


En A Coruña, y desde la Fundación Ronsel,  ponemos a disposición de los jóvenes emprendedores un espacio físico donde puedan reunirse, presentar sus proyectos y necesidades, y el  espacio virtual donde puedan compartir recursos, anuncios, informaciones, etc.

Para participar en los eventos que se organizarán durante el último cuatrimestre 2012, pueden contactar con Ronsel a través de correo electrónico: info@fundacionronsel.orgComenzamos octubre a pleno rendimiento emprendedor. Acompañados de nuestro grupo de creación de empresas, no rx el próximo viernes visitaremos, about it
como es habitual por estas fechas cada año, decease el vivero de empresas del Iglesiario en A Grela.

Estas actividades formativas outdoor tienen como objetivo complementar las sesiones de aula y descubrir espacios emprendedores para acompañar los procesos iniciales de nuestros alumnos y alumnas.

Y el próximo día 18, Ronsel en Xuventude en Movemento. Feliz Octubre.

Mañana sábado, prostate order día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, viagra sale buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.


Mañana sábado, prostate día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, seek buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Mañana sábado, pilule día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, viagra buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Mañana sábado, case día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, viagra buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Mañana sábado, treatment día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, sales buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Mañana sábado, order día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, sovaldi sale buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Desde la Fundación Ronsel seguimos trabajando en el programa EMPRENDEDORES EN RED. Iniciativa que Red Emplealia desarrolla por segundo año consecutivo, sovaldi sale basándose en los resultados de la ejecución del proyecto en 2011 subvencionado por el INJUVE, para continuar apoyando el emprendimiento juvenil a través del intercambio de experiencias.


En A Coruña, y desde la Fundación Ronsel,  ponemos a disposición de los jóvenes emprendedores un espacio físico donde puedan reunirse, presentar sus proyectos y necesidades, y el  espacio virtual donde puedan compartir recursos, anuncios, informaciones, etc.

Para participar en los eventos que se organizarán durante el último cuatrimestre 2012, pueden contactar con Ronsel a través de correo electrónico: info@fundacionronsel.orgDesde la Fundación Ronsel seguimos trabajando en el programa EMPRENDEDORES EN RED. Iniciativa que Red Emplealia desarrolla por segundo año consecutivo, find basándose en los resultados de la ejecución del proyecto en 2011 subvencionado por el INJUVE, malady para continuar apoyando el emprendimiento juvenil a través del intercambio de experiencias.

En A Coruña, y desde la Fundación Ronsel,  ponemos a disposición de los jóvenes emprendedores un espacio físico donde puedan reunirse, presentar sus proyectos y necesidades, y el  espacio virtual donde puedan compartir recursos, anuncios, informaciones, etc.
Desde la Fundación Ronsel seguimos trabajando en el programa EMPRENDEDORES EN RED. Iniciativa que Red Emplealia desarrolla por segundo año consecutivo, treat basándose en los resultados de la ejecución del proyecto en 2011 subvencionado por el INJUVE, viagra para continuar apoyando el emprendimiento juvenil a través del intercambio de experiencias.

En A Coruña, y desde la Fundación Ronsel,  ponemos a disposición de los jóvenes emprendedores un espacio físico donde puedan reunirse, presentar sus proyectos y necesidades, y el  espacio virtual donde puedan compartir recursos, anuncios, informaciones, etc.

Desde la Fundación Ronsel seguimos trabajando en el programa EMPRENDEDORES EN RED. Iniciativa que Red Emplealia desarrolla por segundo año consecutivo, hospital basándose en los resultados de la ejecución del proyecto en 2011 subvencionado por el INJUVE, para continuar apoyando el emprendimiento juvenil a través del intercambio de experiencias.


En A Coruña, y desde la Fundación Ronsel,  ponemos a disposición de los jóvenes emprendedores un espacio físico donde puedan reunirse, presentar sus proyectos y necesidades, y el  espacio virtual donde puedan compartir recursos, anuncios, informaciones, etc.

Para participar en los eventos que se organizarán durante el último cuatrimestre 2012, pueden contactar con Ronsel a través de correo electrónico: info@fundacionronsel.orgDesde la Fundación Ronsel seguimos trabajando en el programa EMPRENDEDORES EN RED. Iniciativa que Red Emplealia desarrolla por segundo año consecutivo, viagra sale basándose en los resultados de la ejecución del proyecto en 2011 subvencionado por el INJUVE, para continuar apoyando el emprendimiento juvenil a través del intercambio de experiencias.


En A Coruña, y desde la Fundación Ronsel,  ponemos a disposición de los jóvenes emprendedores un espacio físico donde puedan reunirse, presentar sus proyectos y necesidades, y el  espacio virtual donde puedan compartir recursos, anuncios, informaciones, etc.

Para participar en los eventos que se organizarán durante el último cuatrimestre 2012, pueden contactar con Ronsel a través de correo electrónico: info@fundacionronsel.org

Comenzamos octubre a pleno rendimiento emprendedor. Acompañados de nuestro grupo de creación de empresas, no rx el próximo viernes visitaremos, about it
como es habitual por estas fechas cada año, decease el vivero de empresas del Iglesiario en A Grela.

Estas actividades formativas outdoor tienen como objetivo complementar las sesiones de aula y descubrir espacios emprendedores para acompañar los procesos iniciales de nuestros alumnos y alumnas.

Y el próximo día 18, Ronsel en Xuventude en Movemento. Feliz Octubre.

Mañana sábado, prostate order día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, viagra sale buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.


Mañana sábado, prostate día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, seek buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Mañana sábado, pilule día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, viagra buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Mañana sábado, case día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, viagra buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Mañana sábado, treatment día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, sales buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Mañana sábado, order día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, sovaldi sale buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Desde la Fundación Ronsel seguimos trabajando en el programa EMPRENDEDORES EN RED. Iniciativa que Red Emplealia desarrolla por segundo año consecutivo, sovaldi sale basándose en los resultados de la ejecución del proyecto en 2011 subvencionado por el INJUVE, para continuar apoyando el emprendimiento juvenil a través del intercambio de experiencias.


En A Coruña, y desde la Fundación Ronsel,  ponemos a disposición de los jóvenes emprendedores un espacio físico donde puedan reunirse, presentar sus proyectos y necesidades, y el  espacio virtual donde puedan compartir recursos, anuncios, informaciones, etc.

Para participar en los eventos que se organizarán durante el último cuatrimestre 2012, pueden contactar con Ronsel a través de correo electrónico: info@fundacionronsel.orgDesde la Fundación Ronsel seguimos trabajando en el programa EMPRENDEDORES EN RED. Iniciativa que Red Emplealia desarrolla por segundo año consecutivo, find basándose en los resultados de la ejecución del proyecto en 2011 subvencionado por el INJUVE, malady para continuar apoyando el emprendimiento juvenil a través del intercambio de experiencias.

En A Coruña, y desde la Fundación Ronsel,  ponemos a disposición de los jóvenes emprendedores un espacio físico donde puedan reunirse, presentar sus proyectos y necesidades, y el  espacio virtual donde puedan compartir recursos, anuncios, informaciones, etc.
Desde la Fundación Ronsel seguimos trabajando en el programa EMPRENDEDORES EN RED. Iniciativa que Red Emplealia desarrolla por segundo año consecutivo, treat basándose en los resultados de la ejecución del proyecto en 2011 subvencionado por el INJUVE, viagra para continuar apoyando el emprendimiento juvenil a través del intercambio de experiencias.

En A Coruña, y desde la Fundación Ronsel,  ponemos a disposición de los jóvenes emprendedores un espacio físico donde puedan reunirse, presentar sus proyectos y necesidades, y el  espacio virtual donde puedan compartir recursos, anuncios, informaciones, etc.

Desde la Fundación Ronsel seguimos trabajando en el programa EMPRENDEDORES EN RED. Iniciativa que Red Emplealia desarrolla por segundo año consecutivo, hospital basándose en los resultados de la ejecución del proyecto en 2011 subvencionado por el INJUVE, para continuar apoyando el emprendimiento juvenil a través del intercambio de experiencias.


En A Coruña, y desde la Fundación Ronsel,  ponemos a disposición de los jóvenes emprendedores un espacio físico donde puedan reunirse, presentar sus proyectos y necesidades, y el  espacio virtual donde puedan compartir recursos, anuncios, informaciones, etc.

Para participar en los eventos que se organizarán durante el último cuatrimestre 2012, pueden contactar con Ronsel a través de correo electrónico: info@fundacionronsel.orgDesde la Fundación Ronsel seguimos trabajando en el programa EMPRENDEDORES EN RED. Iniciativa que Red Emplealia desarrolla por segundo año consecutivo, viagra sale basándose en los resultados de la ejecución del proyecto en 2011 subvencionado por el INJUVE, para continuar apoyando el emprendimiento juvenil a través del intercambio de experiencias.


En A Coruña, y desde la Fundación Ronsel,  ponemos a disposición de los jóvenes emprendedores un espacio físico donde puedan reunirse, presentar sus proyectos y necesidades, y el  espacio virtual donde puedan compartir recursos, anuncios, informaciones, etc.

Para participar en los eventos que se organizarán durante el último cuatrimestre 2012, pueden contactar con Ronsel a través de correo electrónico: info@fundacionronsel.org

Desde la Fundación Ronsel seguimos trabajando en el programa EMPRENDEDORES EN RED. Iniciativa que Red Emplealia desarrolla por segundo año consecutivo, viagra sale basándose en los resultados de la ejecución del proyecto en 2011 subvencionado por el INJUVE, para continuar apoyando el emprendimiento juvenil a través del intercambio de experiencias.


En A Coruña, y desde la Fundación Ronsel,  ponemos a disposición de los jóvenes emprendedores un espacio físico donde puedan reunirse, presentar sus proyectos y necesidades, y el  espacio virtual donde puedan compartir recursos, anuncios, informaciones, etc.

Para participar en los eventos que se organizarán durante el último cuatrimestre 2012, pueden contactar con Ronsel a través de correo electrónico: info@fundacionronsel.org

Comenzamos octubre a pleno rendimiento emprendedor. Acompañados de nuestro grupo de creación de empresas, no rx el próximo viernes visitaremos, about it
como es habitual por estas fechas cada año, decease el vivero de empresas del Iglesiario en A Grela.

Estas actividades formativas outdoor tienen como objetivo complementar las sesiones de aula y descubrir espacios emprendedores para acompañar los procesos iniciales de nuestros alumnos y alumnas.

Y el próximo día 18, Ronsel en Xuventude en Movemento. Feliz Octubre.

Mañana sábado, prostate order día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, viagra sale buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.


Mañana sábado, prostate día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, seek buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Mañana sábado, pilule día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, viagra buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Mañana sábado, case día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, viagra buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Mañana sábado, treatment día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, sales buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Mañana sábado, order día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, sovaldi sale buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Desde la Fundación Ronsel seguimos trabajando en el programa EMPRENDEDORES EN RED. Iniciativa que Red Emplealia desarrolla por segundo año consecutivo, sovaldi sale basándose en los resultados de la ejecución del proyecto en 2011 subvencionado por el INJUVE, para continuar apoyando el emprendimiento juvenil a través del intercambio de experiencias.


En A Coruña, y desde la Fundación Ronsel,  ponemos a disposición de los jóvenes emprendedores un espacio físico donde puedan reunirse, presentar sus proyectos y necesidades, y el  espacio virtual donde puedan compartir recursos, anuncios, informaciones, etc.

Para participar en los eventos que se organizarán durante el último cuatrimestre 2012, pueden contactar con Ronsel a través de correo electrónico: info@fundacionronsel.orgDesde la Fundación Ronsel seguimos trabajando en el programa EMPRENDEDORES EN RED. Iniciativa que Red Emplealia desarrolla por segundo año consecutivo, find basándose en los resultados de la ejecución del proyecto en 2011 subvencionado por el INJUVE, malady para continuar apoyando el emprendimiento juvenil a través del intercambio de experiencias.

En A Coruña, y desde la Fundación Ronsel,  ponemos a disposición de los jóvenes emprendedores un espacio físico donde puedan reunirse, presentar sus proyectos y necesidades, y el  espacio virtual donde puedan compartir recursos, anuncios, informaciones, etc.
Desde la Fundación Ronsel seguimos trabajando en el programa EMPRENDEDORES EN RED. Iniciativa que Red Emplealia desarrolla por segundo año consecutivo, treat basándose en los resultados de la ejecución del proyecto en 2011 subvencionado por el INJUVE, viagra para continuar apoyando el emprendimiento juvenil a través del intercambio de experiencias.

En A Coruña, y desde la Fundación Ronsel,  ponemos a disposición de los jóvenes emprendedores un espacio físico donde puedan reunirse, presentar sus proyectos y necesidades, y el  espacio virtual donde puedan compartir recursos, anuncios, informaciones, etc.

Desde la Fundación Ronsel seguimos trabajando en el programa EMPRENDEDORES EN RED. Iniciativa que Red Emplealia desarrolla por segundo año consecutivo, hospital basándose en los resultados de la ejecución del proyecto en 2011 subvencionado por el INJUVE, para continuar apoyando el emprendimiento juvenil a través del intercambio de experiencias.


En A Coruña, y desde la Fundación Ronsel,  ponemos a disposición de los jóvenes emprendedores un espacio físico donde puedan reunirse, presentar sus proyectos y necesidades, y el  espacio virtual donde puedan compartir recursos, anuncios, informaciones, etc.

Para participar en los eventos que se organizarán durante el último cuatrimestre 2012, pueden contactar con Ronsel a través de correo electrónico: info@fundacionronsel.orgDesde la Fundación Ronsel seguimos trabajando en el programa EMPRENDEDORES EN RED. Iniciativa que Red Emplealia desarrolla por segundo año consecutivo, viagra sale basándose en los resultados de la ejecución del proyecto en 2011 subvencionado por el INJUVE, para continuar apoyando el emprendimiento juvenil a través del intercambio de experiencias.


En A Coruña, y desde la Fundación Ronsel,  ponemos a disposición de los jóvenes emprendedores un espacio físico donde puedan reunirse, presentar sus proyectos y necesidades, y el  espacio virtual donde puedan compartir recursos, anuncios, informaciones, etc.

Para participar en los eventos que se organizarán durante el último cuatrimestre 2012, pueden contactar con Ronsel a través de correo electrónico: info@fundacionronsel.org

Desde la Fundación Ronsel seguimos trabajando en el programa EMPRENDEDORES EN RED. Iniciativa que Red Emplealia desarrolla por segundo año consecutivo, viagra sale basándose en los resultados de la ejecución del proyecto en 2011 subvencionado por el INJUVE, para continuar apoyando el emprendimiento juvenil a través del intercambio de experiencias.


En A Coruña, y desde la Fundación Ronsel,  ponemos a disposición de los jóvenes emprendedores un espacio físico donde puedan reunirse, presentar sus proyectos y necesidades, y el  espacio virtual donde puedan compartir recursos, anuncios, informaciones, etc.

Para participar en los eventos que se organizarán durante el último cuatrimestre 2012, pueden contactar con Ronsel a través de correo electrónico: info@fundacionronsel.org

Desde la Fundación Ronsel seguimos trabajando en el programa EMPRENDEDORES EN RED. Iniciativa que Red Emplealia desarrolla por segundo año consecutivo, pills basándose en los resultados de la ejecución del proyecto en 2011 subvencionado por el INJUVE, para continuar apoyando el emprendimiento juvenil a través del intercambio de experiencias.


En A Coruña, y desde la Fundación Ronsel,  ponemos a disposición de los jóvenes emprendedores un espacio físico donde puedan reunirse, presentar sus proyectos y necesidades, y el  espacio virtual donde puedan compartir recursos, anuncios, informaciones, etc.

Para participar en los eventos que se organizarán durante el último cuatrimestre 2012, pueden contactar con Ronsel a través de correo electrónico: info@fundacionronsel.org


Comenzamos octubre a pleno rendimiento emprendedor. Acompañados de nuestro grupo de creación de empresas, no rx el próximo viernes visitaremos, about it
como es habitual por estas fechas cada año, decease el vivero de empresas del Iglesiario en A Grela.

Estas actividades formativas outdoor tienen como objetivo complementar las sesiones de aula y descubrir espacios emprendedores para acompañar los procesos iniciales de nuestros alumnos y alumnas.

Y el próximo día 18, Ronsel en Xuventude en Movemento. Feliz Octubre.

Mañana sábado, prostate order día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, viagra sale buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.


Mañana sábado, prostate día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, seek buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Mañana sábado, pilule día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, viagra buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Mañana sábado, case día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, viagra buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Mañana sábado, treatment día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, sales buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Mañana sábado, order día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, sovaldi sale buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Desde la Fundación Ronsel seguimos trabajando en el programa EMPRENDEDORES EN RED. Iniciativa que Red Emplealia desarrolla por segundo año consecutivo, sovaldi sale basándose en los resultados de la ejecución del proyecto en 2011 subvencionado por el INJUVE, para continuar apoyando el emprendimiento juvenil a través del intercambio de experiencias.


En A Coruña, y desde la Fundación Ronsel,  ponemos a disposición de los jóvenes emprendedores un espacio físico donde puedan reunirse, presentar sus proyectos y necesidades, y el  espacio virtual donde puedan compartir recursos, anuncios, informaciones, etc.

Para participar en los eventos que se organizarán durante el último cuatrimestre 2012, pueden contactar con Ronsel a través de correo electrónico: info@fundacionronsel.orgDesde la Fundación Ronsel seguimos trabajando en el programa EMPRENDEDORES EN RED. Iniciativa que Red Emplealia desarrolla por segundo año consecutivo, find basándose en los resultados de la ejecución del proyecto en 2011 subvencionado por el INJUVE, malady para continuar apoyando el emprendimiento juvenil a través del intercambio de experiencias.

En A Coruña, y desde la Fundación Ronsel,  ponemos a disposición de los jóvenes emprendedores un espacio físico donde puedan reunirse, presentar sus proyectos y necesidades, y el  espacio virtual donde puedan compartir recursos, anuncios, informaciones, etc.
Desde la Fundación Ronsel seguimos trabajando en el programa EMPRENDEDORES EN RED. Iniciativa que Red Emplealia desarrolla por segundo año consecutivo, treat basándose en los resultados de la ejecución del proyecto en 2011 subvencionado por el INJUVE, viagra para continuar apoyando el emprendimiento juvenil a través del intercambio de experiencias.

En A Coruña, y desde la Fundación Ronsel,  ponemos a disposición de los jóvenes emprendedores un espacio físico donde puedan reunirse, presentar sus proyectos y necesidades, y el  espacio virtual donde puedan compartir recursos, anuncios, informaciones, etc.

Desde la Fundación Ronsel seguimos trabajando en el programa EMPRENDEDORES EN RED. Iniciativa que Red Emplealia desarrolla por segundo año consecutivo, hospital basándose en los resultados de la ejecución del proyecto en 2011 subvencionado por el INJUVE, para continuar apoyando el emprendimiento juvenil a través del intercambio de experiencias.


En A Coruña, y desde la Fundación Ronsel,  ponemos a disposición de los jóvenes emprendedores un espacio físico donde puedan reunirse, presentar sus proyectos y necesidades, y el  espacio virtual donde puedan compartir recursos, anuncios, informaciones, etc.

Para participar en los eventos que se organizarán durante el último cuatrimestre 2012, pueden contactar con Ronsel a través de correo electrónico: info@fundacionronsel.orgDesde la Fundación Ronsel seguimos trabajando en el programa EMPRENDEDORES EN RED. Iniciativa que Red Emplealia desarrolla por segundo año consecutivo, viagra sale basándose en los resultados de la ejecución del proyecto en 2011 subvencionado por el INJUVE, para continuar apoyando el emprendimiento juvenil a través del intercambio de experiencias.


En A Coruña, y desde la Fundación Ronsel,  ponemos a disposición de los jóvenes emprendedores un espacio físico donde puedan reunirse, presentar sus proyectos y necesidades, y el  espacio virtual donde puedan compartir recursos, anuncios, informaciones, etc.

Para participar en los eventos que se organizarán durante el último cuatrimestre 2012, pueden contactar con Ronsel a través de correo electrónico: info@fundacionronsel.org

Desde la Fundación Ronsel seguimos trabajando en el programa EMPRENDEDORES EN RED. Iniciativa que Red Emplealia desarrolla por segundo año consecutivo, viagra sale basándose en los resultados de la ejecución del proyecto en 2011 subvencionado por el INJUVE, para continuar apoyando el emprendimiento juvenil a través del intercambio de experiencias.


En A Coruña, y desde la Fundación Ronsel,  ponemos a disposición de los jóvenes emprendedores un espacio físico donde puedan reunirse, presentar sus proyectos y necesidades, y el  espacio virtual donde puedan compartir recursos, anuncios, informaciones, etc.

Para participar en los eventos que se organizarán durante el último cuatrimestre 2012, pueden contactar con Ronsel a través de correo electrónico: info@fundacionronsel.org

Desde la Fundación Ronsel seguimos trabajando en el programa EMPRENDEDORES EN RED. Iniciativa que Red Emplealia desarrolla por segundo año consecutivo, pills basándose en los resultados de la ejecución del proyecto en 2011 subvencionado por el INJUVE, para continuar apoyando el emprendimiento juvenil a través del intercambio de experiencias.


En A Coruña, y desde la Fundación Ronsel,  ponemos a disposición de los jóvenes emprendedores un espacio físico donde puedan reunirse, presentar sus proyectos y necesidades, y el  espacio virtual donde puedan compartir recursos, anuncios, informaciones, etc.

Para participar en los eventos que se organizarán durante el último cuatrimestre 2012, pueden contactar con Ronsel a través de correo electrónico: info@fundacionronsel.org


Desde la Fundación Ronsel seguimos trabajando en el programa EMPRENDEDORES EN RED. Iniciativa que Red Emplealia desarrolla por segundo año consecutivo, discount
basándose en los resultados de la ejecución del proyecto en 2011 subvencionado por el INJUVE, prostate para continuar apoyando el emprendimiento juvenil a través del intercambio de experiencias.


En A Coruña, sovaldi y desde la Fundación Ronsel,  ponemos a disposición de los jóvenes emprendedores un espacio físico donde puedan reunirse, presentar sus proyectos y necesidades, y el  espacio virtual donde puedan compartir recursos, anuncios, informaciones, etc.

Para participar en los eventos que se organizarán durante el último cuatrimestre 2012, pueden contactar con Ronsel a través de correo electrónico: info@fundacionronsel.org


Comenzamos octubre a pleno rendimiento emprendedor. Acompañados de nuestro grupo de creación de empresas, no rx el próximo viernes visitaremos, about it
como es habitual por estas fechas cada año, decease el vivero de empresas del Iglesiario en A Grela.

Estas actividades formativas outdoor tienen como objetivo complementar las sesiones de aula y descubrir espacios emprendedores para acompañar los procesos iniciales de nuestros alumnos y alumnas.

Y el próximo día 18, Ronsel en Xuventude en Movemento. Feliz Octubre.

Mañana sábado, prostate order día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, viagra sale buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.


Mañana sábado, prostate día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, seek buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Mañana sábado, pilule día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, viagra buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Mañana sábado, case día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, viagra buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Mañana sábado, treatment día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, sales buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Mañana sábado, order día 6 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela tendrá lugar el III Encuentro Gallego de Ciudadanía Inclusiva. El objetivo es crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones que permitan situar a la persona en el centro de la acción por la inclusión.

Con el empoderamiento como meta fundamental, sovaldi sale buscamos la verdadera participación social y la visibilización de las situaciones de exclusión.

Este Encuentro está dirigido a entidades sociales: personal técnico, participantes en sus programas y voluntariado.

Desde la Fundación Ronsel seguimos trabajando en el programa EMPRENDEDORES EN RED. Iniciativa que Red Emplealia desarrolla por segundo año consecutivo, sovaldi sale basándose en los resultados de la ejecución del proyecto en 2011 subvencionado por el INJUVE, para continuar apoyando el emprendimiento juvenil a través del intercambio de experiencias.


En A Coruña, y desde la Fundación Ronsel,  ponemos a disposición de los jóvenes emprendedores un espacio físico donde puedan reunirse, presentar sus proyectos y necesidades, y el  espacio virtual donde puedan compartir recursos, anuncios, informaciones, etc.

Para participar en los eventos que se organizarán durante el último cuatrimestre 2012, pueden contactar con Ronsel a través de correo electrónico: info@fundacionronsel.orgDesde la Fundación Ronsel seguimos trabajando en el programa EMPRENDEDORES EN RED. Iniciativa que Red Emplealia desarrolla por segundo año consecutivo, find basándose en los resultados de la ejecución del proyecto en 2011 subvencionado por el INJUVE, malady para continuar apoyando el emprendimiento juvenil a través del intercambio de experiencias.

En A Coruña, y desde la Fundación Ronsel,  ponemos a disposición de los jóvenes emprendedores un espacio físico donde puedan reunirse, presentar sus proyectos y necesidades, y el  espacio virtual donde puedan compartir recursos, anuncios, informaciones, etc.
Desde la Fundación Ronsel seguimos trabajando en el programa EMPRENDEDORES EN RED. Iniciativa que Red Emplealia desarrolla por segundo año consecutivo, treat basándose en los resultados de la ejecución del proyecto en 2011 subvencionado por el INJUVE, viagra para continuar apoyando el emprendimiento juvenil a través del intercambio de experiencias.

En A Coruña, y desde la Fundación Ronsel,  ponemos a disposición de los jóvenes emprendedores un espacio físico donde puedan reunirse, presentar sus proyectos y necesidades, y el  espacio virtual donde puedan compartir recursos, anuncios, informaciones, etc.

Desde la Fundación Ronsel seguimos trabajando en el programa EMPRENDEDORES EN RED. Iniciativa que Red Emplealia desarrolla por segundo año consecutivo, hospital basándose en los resultados de la ejecución del proyecto en 2011 subvencionado por el INJUVE, para continuar apoyando el emprendimiento juvenil a través del intercambio de experiencias.


En A Coruña, y desde la Fundación Ronsel,  ponemos a disposición de los jóvenes emprendedores un espacio físico donde puedan reunirse, presentar sus proyectos y necesidades, y el  espacio virtual donde puedan compartir recursos, anuncios, informaciones, etc.

Para participar en los eventos que se organizarán durante el último cuatrimestre 2012, pueden contactar con Ronsel a través de correo electrónico: info@fundacionronsel.orgDesde la Fundación Ronsel seguimos trabajando en el programa EMPRENDEDORES EN RED. Iniciativa que Red Emplealia desarrolla por segundo año consecutivo, viagra sale basándose en los resultados de la ejecución del proyecto en 2011 subvencionado por el INJUVE, para continuar apoyando el emprendimiento juvenil a través del intercambio de experiencias.


En A Coruña, y desde la Fundación Ronsel,  ponemos a disposición de los jóvenes emprendedores un espacio físico donde puedan reunirse, presentar sus proyectos y necesidades, y el  espacio virtual donde puedan compartir recursos, anuncios, informaciones, etc.

Para participar en los eventos que se organizarán durante el último cuatrimestre 2012, pueden contactar con Ronsel a través de correo electrónico: info@fundacionronsel.org

Desde la Fundación Ronsel seguimos trabajando en el programa EMPRENDEDORES EN RED. Iniciativa que Red Emplealia desarrolla por segundo año consecutivo, viagra sale basándose en los resultados de la ejecución del proyecto en 2011 subvencionado por el INJUVE, para continuar apoyando el emprendimiento juvenil a través del intercambio de experiencias.


En A Coruña, y desde la Fundación Ronsel,  ponemos a disposición de los jóvenes emprendedores un espacio físico donde puedan reunirse, presentar sus proyectos y necesidades, y el  espacio virtual donde puedan compartir recursos, anuncios, informaciones, etc.

Para participar en los eventos que se organizarán durante el último cuatrimestre 2012, pueden contactar con Ronsel a través de correo electrónico: info@fundacionronsel.org

Desde la Fundación Ronsel seguimos trabajando en el programa EMPRENDEDORES EN RED. Iniciativa que Red Emplealia desarrolla por segundo año consecutivo, pills basándose en los resultados de la ejecución del proyecto en 2011 subvencionado por el INJUVE, para continuar apoyando el emprendimiento juvenil a través del intercambio de experiencias.


En A Coruña, y desde la Fundación Ronsel,  ponemos a disposición de los jóvenes emprendedores un espacio físico donde puedan reunirse, presentar sus proyectos y necesidades, y el  espacio virtual donde puedan compartir recursos, anuncios, informaciones, etc.

Para participar en los eventos que se organizarán durante el último cuatrimestre 2012, pueden contactar con Ronsel a través de correo electrónico: info@fundacionronsel.org


Desde la Fundación Ronsel seguimos trabajando en el programa EMPRENDEDORES EN RED. Iniciativa que Red Emplealia desarrolla por segundo año consecutivo, discount
basándose en los resultados de la ejecución del proyecto en 2011 subvencionado por el INJUVE, prostate para continuar apoyando el emprendimiento juvenil a través del intercambio de experiencias.


En A Coruña, sovaldi y desde la Fundación Ronsel,  ponemos a disposición de los jóvenes emprendedores un espacio físico donde puedan reunirse, presentar sus proyectos y necesidades, y el  espacio virtual donde puedan compartir recursos, anuncios, informaciones, etc.

Para participar en los eventos que se organizarán durante el último cuatrimestre 2012, pueden contactar con Ronsel a través de correo electrónico: info@fundacionronsel.org


A Universidade da Coruña e Europe Direct, sovaldi sale centro oficial de información da Comisión Europea pertencente á Deputación da Coruña, try organizan o Foro “Xuventude en Movemento”.

O Foro Xuventude en Movemento susténtase sobre tres alicerces fundamentais para calquera estudante e/ou titulado/a: formación, emprego e emprendemento. Ademais, completarase con actividades lúdicas e performances.

Este Foro celebrarase os días 16, 17 e 18 de outubro de 2012 no Campus de Elviña, A Coruña.


VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)